Zakiya Smith Ellis

(609) 292-8052

Fax: (609) 292-7225

zakiya.smith.ellis@oshe.nj.gov

Zakiya Smith Ellis

New Jersey Office of the Secretary of Higher Education

Secretary of Higher Education

1 John Fitch Plaza
10th Floor, PO Box 542
TrentonNJ 08625-0542

Agency Type: Coordinating/Policy